דלג אל הפרופיל האישי
פרטי חשבון
פרטים אישיים ופרטי התקשרות
צורך בהתאמות במקום העבודה

אין לרשום מידע רפואי אישי בשדה זה או כל מידע מסווג

קורות חיים

העלאת קובץ קורות חיים בקובץ טקסט מאחד הסוגים הבאים: docx, pdf
בשפה העברית בלבד.
מעסיקים יוכלו לקרוא את קורות החיים שלך רק אם הם בהתאם להנחיות.
אפשר להעלות כמה קבצי קורות חיים.

למדריך לכתיבת קורות חיים לחצו כאן >