דלג אל חיפוש משרה
בחר הכלבחירת תפקידים
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (11)
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (2)
 • (6)
 • (3)
 • (1)
 • (8)
 • (6)
 • (1)
 • (1)
 • (9)
 • (6)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (3)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (4)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (6)
 • (2)
 • (1)
 • (3)
 • (3)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (2)
 • (6)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (3)
 • (3)
 • (4)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (7)
 • (1)
 • (1)
 • (3)
 • (2)
 • (1)
 • (4)
 • (1)
 • (2)
 • (14)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (4)
 • (14)
 • (16)
 • (2)
 • (2)
 • (3)
 • (4)
 • (1)
 • (5)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (8)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (3)
 • (1)
 • (3)
 • (3)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (9)
 • (4)
 • (3)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (6)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (3)
 • (2)
 • (5)
 • (1)
 • (1)
 • (4)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (5)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (5)
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (4)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (3)
 • (3)
 • (4)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (14)
 • (23)
 • (5)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
משרות חמות
מרכז/ת תמיכות ספורט- משרה... מעסיק המלווה על ידי תעסוקה שווה
חברה: משרד המדע, תרבות וספורט ישוב: ירושלים פרסום: 16/10/21 היקף: משרה מלאה קוד משרה: nv396

תפקיד: מנהל/ת אדמיניסטרטיבי/ת
תחום עיסוק: אדמיניסטרציה
שנות ניסיון: 2 שנים

מכרז מספר : 92079 בינמשרדי
משרה זו מיועדת לאנשים עם מוגבלות
מס' המשרה : 80028167
תואר המשרה : מרכז/ת (תמיכות ספורט) 1 - משרות.
היחידה : אגף (תמיכות ומתקנים)
המקום : ירושלים
המשרד : חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט
הדרגה : דרגה 38 - 40 דירוג 11 מח"ר.
חלקיות : 100 אחוז
תאור התפקיד :
ריכוז תהליך הגשת הבקשות לתמיכות על ידי המוסדות השונים, ריכוז הנתונים
ועיבודם לקראת עבודת וועדות התמיכות למיניהן, בהתאם להנחיות הממונה.
קבלת הטפסים הנדרשים מן המוסדות, ליווי והנחייה בתהליך הגשת הבקשות.
הכנת טבלאות ודו"חות של הבקשות המוגשות בתחום האחריות לקראת דיוני וועדות
התמיכות השונות.
סיוע בגיבוש "קול קורא" (קריאה למוסדות להגיש בקשות תמיכה המופיעה בתקשורת)
בתחומי הספורט השונים.
סיוע בבניית ימי עיון למוסדות, ארגונים, מועצות או עיריות בהם ניתן הסבר על
התהליך הנדרש לקבלת תמיכות.
ליווי החלטות הוועדות השונות וביצוע מעקב אחר ביצוע התמיכות.
דיווח לממונה על סטאטוס הבקשות.
ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונה.
דרישות המשרה:
דרישות סף:
----------------------------------------
השכלה:
השכלה אקדמית (תואר ראשון)
ניסיון:
לבעלי תואר ראשון- 2 שנות ניסיון *
לבעלי תואר שני- שנת ניסיון*
* ניסיון בתחום העיסוק של המשרה כמתואר בפירוט המטלות בתיאור התפקיד, או
בתחומים בהם קיימת זיקה למטלות אלה.
נתונים נוספים רצויים
----------------------------------------
ידע ו/או ניסיון בעבודה בסביבה ממוחשבת
היכרות עם מערכת המרכב"ה בנושא ניהול תמיכות
היכרות עם תחומי הספורט בארץ
הערה:
א. בהתאם לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג - 2012 ,ובתיאום בין
נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים,
הנדסאי/ת או טכנאי/ת מוסמכ/ת, הרשומ/ה בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,
רשאי/ת להתמודד במכרזים דירוג האקדמאים בהם נקבעה דרישה להשכלה אקדמית
כללית.
במקרה זה הניסיון הנדרש מטכנאי/ת מוסמכ/ת הוא של 4 שנים בתחומים המפורטים
לעיל, ומהנדסאי/ת של 3 שנים בתחומים המפורטים לעיל.
ב. בעלי תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ייבחרו למשרה ידורגו בדירוג
המנהלי. עובדים מתוך שירות המדינה אשר דורגו זה מכבר בדירוג ההנדסאים
או הטכנאים רשאים יהיו לשמר דירוג זה.
הערות:
המשרה משוייכת למשרד התרבות והספורט.
המשרה מיועדת לבעלי מוגבלות, עפ"י פסקה 221.35 בתקשי"ר:
מועמד ייחשב כבעל מוגבלות לעניין העדפה בקבלה לעבודה או בקידום בעבודה:
(א) אם מתקיים בו אחד מאלה על-פי קביעה ברת-תוקף של גורם מוסמך כהגדרתו
35.2 בפסקה
1 .הוא בעל נכות של %40 לפחות, לפי פריט מהפריטים
שלפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956,
או שלפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969;
2 .הוא בעל נכות של %20 לפחות לפי פריט מהפריטים שלפי
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956,
או שלפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969,
וזכאי (או היה זכאי) לשיקום מהמוסד לביטוח לאומי או זכאי לתמיכה
מהמטה לאנשים עם מוגבלות במשרד הכלכלה והתעשייה;
3 .הוא בעל נכות של %20 לפחות לפי פריט מהפריטים שלפי
תקנות אגף השיקום במשרד הביטחון;
4 .חלה אצלו ירידה בשמיעה של 50 דציבלים או יותר.
(ב) ועדה כאמור בפסקה 223.35 ,קבעה כי הוא אדם עם מוגבלות לפי חוק שוויון
כויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ,ואשר מוגבלותו אינה נופלת בחומרת
מחומרת המוגבלות של אדם בעל נכות כאמור בנסמן (א) לעיל.
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
המכרז הבין-משרדי מיועד לעובדי מדינה שהתמנו לשירות כדין לפי
חוק המינויים.
עובד המגיש מועמדות למכרז בין-משרדי יצרף לבקשה אישור זכאות להשתתף
במכרז בין-משרדי ושתי הערכות עובד תקופתיות של השנתיים האחרונות.
במידה שלא בוצעו הערכות עובד יש לצרף אישור על כך מאגף משאבי אנוש במשרד.
המכרז פורסם ביום : ח' בחשון, תשפ"ב (2021/10/14(
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : כב' בחשון, תשפ"ב (2021/10/28(
בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים
הנלווים למשרד הרלוונטי.)
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת
על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו
בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור
בהתאמה למשרה.
במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים
תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות
כמבוטלת.
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז
עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.

המשרה פונה לגברים ולנשים כאחד

לדף המשרה >
מתאם/ת רישוי-בדיקת תכניות
חברה: מי אביבים ישוב: תל אביב - יפו פרסום: 14/10/21 היקף: משרה מלאה קוד משרה: 3060

תפקיד: הנדסאי בניין
תחום עיסוק: בניין, אדריכלות ותשתיות
שנות ניסיון: ללא ניסיון

לתאגיד המים מי אביבים דרוש/ה מתאם/ת רישוי-בדיקת תכניות לתפקיד הכולל:
• בדיקת תכניות אינסטלציה מים וביוב לצורך מתן המלצה לעירייה לאישור היתר בניה
• בדיקת תנאי סף - בדיקה מקדמית, בנושא מים וביוב של פרויקטים חדשים לפני אישור ועדה מקומית
• תכנון, ושרטוט - חיבורי מים, ביוב ותיעול חדשים לצורך אכלוס פרויקטים חדשים, חיבורים חדשים כמענה לדרישות של כיבוי אש
• הכנת תיק מידע ליזמים בנושאי תשתיות מים וביוב במידת הצורך
דרישות
• הנדסאי/ת מים וביוב/אזרחי/בניין ו/או מהנדס/ת מים וביוב/אזרחי/בניין - חובה
• ניסיון של שנתיים ומעלה בתכנון, פיקוח ורישוי מערכות אינסטלציה סניטרית מים, ביוב ותיעול - יתרון
• ניסיון בעבודה במשרד מוכר לתכנון מערכות אינסטלציה סניטרית, מים, ביוב ותיעול עירוניים - יתרון
• הכרת מערכות ממוחשבות בתחום העיסוק ותפעולן (Office, AutoCAD) – חובה
• יחסי אנוש מעולים ותודעת שירות גבוהה

התאמות במקום העבודה:
ניתן להתגמש בזמן תחילת/סיום העבודה
נגישות המבנה:
כניסה נגישה לבניין (כבש)
מעלית נגישה
שירותי נכים ייעודים
חניית נכים בקרבת מקום

המשרה פונה לגברים ולנשים כאחד

לדף המשרה >
מתאם/ת רישוי-בדיקת תכניות
חברה: מי אביבים ישוב: תל אביב - יפו פרסום: 14/10/21 היקף: משרה מלאה קוד משרה: 3060

תפקיד: הנדסאי בניין
תחום עיסוק: בניין, אדריכלות ותשתיות
שנות ניסיון: ללא ניסיון

לתאגיד המים מי אביבים דרוש/ה מתאם/ת רישוי-בדיקת תכניות לתפקיד הכולל:
• בדיקת תכניות אינסטלציה מים וביוב לצורך מתן המלצה לעירייה לאישור היתר בניה
• בדיקת תנאי סף - בדיקה מקדמית, בנושא מים וביוב של פרויקטים חדשים לפני אישור ועדה מקומית
• תכנון, ושרטוט - חיבורי מים, ביוב ותיעול חדשים לצורך אכלוס פרויקטים חדשים, חיבורים חדשים כמענה לדרישות של כיבוי אש
• הכנת תיק מידע ליזמים בנושאי תשתיות מים וביוב במידת הצורך

דרישות:
• הנדסאי/ת מים וביוב/אזרחי/בניין ו/או מהנדס/ת מים וביוב/אזרחי/בניין - חובה
• ניסיון של שנתיים ומעלה בתכנון, פיקוח ורישוי מערכות אינסטלציה סניטרית מים, ביוב ותיעול - יתרון
• ניסיון בעבודה במשרד מוכר לתכנון מערכות אינסטלציה סניטרית, מים, ביוב ותיעול עירוניים - יתרון
• הכרת מערכות ממוחשבות בתחום העיסוק ותפעולן (Office, AutoCAD) – חובה
• יחסי אנוש מעולים ותודעת שירות גבוהה

התאמות במקום העבודה:
ניתן להתגמש בזמן תחילת/סיום העבודה
נגישות המבנה:
כניסה נגישה לבניין (כבש)
מעלית נגישה
שירותי נכים ייעודים
חניית נכים בקרבת מקום

המשרה פונה לגברים ולנשים כאחד

לדף המשרה >
עוזר/ת אדמיניסטרטיבי/ת... מעסיק המלווה על ידי תעסוקה שווה
חברה: תעסוקה שווה - אזור מרכז ישוב: רחובות, נס ציונה פרסום: 04/10/21 היקף: משרה חלקית קוד משרה: M-8549

תפקיד: עובד/ת משרד- כללי, פקיד/ה, פקיד/ת Back Office בק אופיס
תחום עיסוק: אדמיניסטרציה
שנות ניסיון: ללא ניסיוןיישוב: נס ציונה (תיתכן עבודה מהבית בהיקף חלקי לפי מצב התחלואה בקורונה)
תיאור פעילות הארגון: חברת ביו-טכנולוגיה המובילה בחדשנות ומתמחה בפיתוח וייצור תכשירים רפואיים מצילי חיים.
תיאור התפקיד:
אחראי על הזמנות רכש מול ספקים תוך כדי ניהול ממשקים מול גורמים בארגון, קבלת דרישות רכש ובדיקת תקינותן, מעקב אחר הזמנות.
• הפיכת דרישה להזמנה ושליחה לאישורים במערכות החברה
• שליחת הזמנה לספק לאחר אישור
• פתרון בעיות וסוגיות בדרישות והזמנות מול הדורש או הספק (כמות, תנאי תשלום ועוד).
• פתיחת ספק במידת הצורך

דרישות סף:
יכולת הבנה, קריאה וכתיבה באנגלית ועברית
יכולת עבודה על מערכות מידע ומחשב
יחסי אנוש טובים, שירותיות

תנאי עבודה -
שעות עבודה : חצי משרה, שעות העבודה של החברה הן בין 08:00 -17:00, וניתן לעבוד בטווח שעות זה בהיקף חצי משרה..
תהליך המיון: ראיון עם מנהל הרכש ומשאבי אנוש
הכשרה נדרשת בכניסה לתפקיד: קליטה וחפיפה עם חונך ואנשי צוות.
דרכי הגעה: תחבורה ציבורית
תנאי העסקה (שכר + תנאים): יתואם מול המעסיק.
נגישות המבנה: נגיש, "מוכנות לביצוע הנגשה – כל מקרה ייבדק לגופו".
דרישות התפקיד -
סביבת עבודה פיזית: עמדה משרדית, ישיבה בחלל פתוח, open space בקומת הקרקע, עם צוות קטן.

סביבת עבודה חברתית: עבודה עם ממשקי פנים וחוץ, בחלל עבודה פתוח עם עוד מספר אנשי צוות.
דרישות פיזיות: יכולת לעבודה משרדית ולעבודה על מחשב וטלפון.דרישות קוגניטיביות: יכולת הבנה ולמידה בעברית ואנגלית, יכולת מולטי-טאסקינג.


דרישות חברתיות/ תקשורתיות: יכולת עבודה עצמאית ובצוות, יכולת תקשורת בעברית ואנגלית.

דרישות רגשיות: יכולת עבודה בתנאי לחץ, עומס משימות. יכולת התמודדות עם פניות שונות ומצבי קונפליקט ולחץ של ספקים עובדים.

הערות מיוחדות/מוכנות להתאמות: *המעסיק נכון לעשות התאמות*


המשרה פונה לגברים ולנשים כאחד

לדף המשרה >
פקיד/ת ייבוא מעסיק המלווה על ידי תעסוקה שווה
חברה: תעסוקה שווה - אזור מרכז ישוב: אזור פרסום: 26/09/21 היקף: משרה חלקית קוד משרה: M-8542

תפקיד: פקיד יבוא
תחום עיסוק: לוגיסטיקה ותפעול
שנות ניסיון: ללא ניסיון


יישוב: אזור
תיאור פעילות הארגון: חברה קטנה לשילוח ועמילות מכס
תיאור התפקיד:
פענוח נתוני יבוא והקלדתם
ביצוע שמירה של נתונים וסידור במחשב
הקלדה מול מחשב
דרישות סף:
יכולת הקלדה מהירה עם שני ידיים
היכרות טובה עם Microsoft office
ידיעת אנגלית ברמה בינונית לפחות
תנאי עבודה -
שעות עבודה :
8:00-12:00 עם אפשרות להישאר יותר שעות , 5 ימים בשבוע . יש גמישות .
תהליך המיון:
ראיון אישי + טלפוני
הכשרה נדרשת בכניסה לתפקיד: הכשרה על ידי מנהל ישיר
דרכי הגעה: 5 דקות הליכה מתחנת תחבורה ציבורית מרכזית (צומת אזור-חולון)
תנאי העסקה (שכר + תנאים): יתואם מול המעסיק
נגישות המבנה: נגיש , מעליות
דרישות התפקיד -
סביבת עבודה פיזית:
מיקום:
בחדר , בקומה אחת
תנאים פיזיים:
מיזוג אויר , סביבה משרדית

סביבת עבודה חברתית:
עובד לבד , עובד תחת השגחה צמודה .
מידת אינטראקציה גבוהה עם ממומנים
דרישות פיזיות:


• שימוש במגע
• ישיבה ממושכת
• הרמת משא
• מיומנות אצבעות- מוטוריקה עדינה
• זמן תגובה מהיר


דרישות קוגניטיביות:

• יכולת הפניית קשב / חלוקת קשב
• שמירה על ריכוז
• יכולת זיכרון לטווח ארוך
• יצרתיות
• חשיבה מתמטית - ספירה, פעולות חישוב, שימוש בנוסחאות
• הפעלת שיקול דעת
• יכולת תכנון
• עבודה ברצף של שלבים
• מוליטיטאסקינג (ביצוע מספר משימות במקביל)
• יכולת בקרה- איתור בעיות ובדיקת טעויות
• קריאה
• כתיבה
• הבנת הוראות בע"פ
• הבנת הוראות כתובות
• יכולת למידה

דרישות חברתיות/ תקשורתיות:
שירותיות , כושר ביטוי טוב בכתב , יחסי אנוש טובים, יכולת שיתוף פעולה .

דרישות רגשיות:
יכולת עמידה בעבודה תחת לחץ , התמדה , יכולת לעבודה עצמאית , מוטיבציה לעבודה , מוסר עבודה גבוה , אמינות , יכולת לקבל משוב.

הערות מיוחדות/מוכנות להתאמות: גמישות בשעות עבודה


המשרה פונה לגברים ולנשים כאחד

לדף המשרה >
מנהל/ת חשבות מעסיק המלווה על ידי תעסוקה שווה
חברה: תעסוקה שווה - אזור מרכז ישוב: אזור פרסום: 26/09/21 היקף: משרה חלקית קוד משרה: M-8541

תפקיד: מנהל/ת חשבונות
תחום עיסוק: כספים וכלכלה
שנות ניסיון: ללא ניסיון


יישוב: אזור
תיאור פעילות הארגון: חברה קטנה לשילוח ועמילות מכס
תיאור התפקיד:
הוצאת חשבוניות
הוצאת קבלות
עדכון תשלומים
עבודה שוטפת
מענה לטלפונים
דרישות סף:
בוגר/ת קורס הנהלת חשבונות
יכולת הקלדה מהירה עם שתי ידיים
היכרות טובה עם Microsoft office
ידיעת אנגלית ברמה בינונית לפחות
תנאי עבודה -
שעות עבודה : 8:00-12:00 עם אפשרות להישאר יותר שעות , 5 ימים בשבוע . יש גמישות .
תהליך המיון: ראיון טלפוני + אישי
הכשרה נדרשת בכניסה לתפקיד: הכשרה על ידי מנהל ישיר
דרכי הגעה: 5 דקות הליכה מתחנת תחבורה ציבורית מרכזית (צומת אזור-חולון)
תנאי העסקה (שכר + תנאים) : יתואם מול המעסיק
נגישות המבנה: נגיש מעליות
דרישות התפקיד -
סביבת עבודה פיזית:
מיקום:
בחדר , בקומה אחת
תנאים פיזיים:
מיזוג אויר , סביבה משרדית

סביבת עבודה חברתית:
עובד לבד , עובד תחת השגחה צמודה .
מידת אינטראקציה גבוהה עם ממומנים
דרישות פיזיות:


• שימוש במגע
• ישיבה ממושכת
• הרמת משא
• מיומנות אצבעות- מוטוריקה עדינה
• זמן תגובה מהיר


דרישות קוגניטיביות:

• יכולת הפניית קשב / חלוקת קשב
• שמירה על ריכוז
• יכולת זיכרון לטווח ארוך
• יצרתיות
• חשיבה מתמטית - ספירה, פעולות חישוב, שימוש בנוסחאות
• הפעלת שיקול דעת
• יכולת תכנון
• עבודה ברצף של שלבים
• מוליטיטאסקינג (ביצוע מספר משימות במקביל)
• יכולת בקרה- איתור בעיות ובדיקת טעויות
• קריאה
• כתיבה
• הבנת הוראות בע"פ
• הבנת הוראות כתובות
• יכולת למידה

דרישות חברתיות/ תקשורתיות:
שירותיות , כושר ביטוי טוב בכתב , יחסי אנוש טובים, יכולת שיתוף פעולה .

דרישות רגשיות:
יכולת עמידה בעבודה תחת לחץ , התמדה , יכולת לעבודה עצמאית , מוטיבציה לעבודה , מוסר עבודה גבוה , אמינות , יכולת לקבל משוב.

הערות מיוחדות/מוכנות להתאמות: גמישות בשעות עבודה בלבד

המשרה פונה לגברים ולנשים כאחד

לדף המשרה >
בקר/ית שידורים מעסיק המלווה על ידי תעסוקה שווה
חברה: תעסוקה שווה - אזור מרכז ישוב: כפר-סבא, רעננה פרסום: 26/09/21 היקף: משרה מלאה, משמרות קוד משרה: M-8539

תפקיד: מוקדן/פקיד מבצעים
תחום עיסוק: אבטחה וחקירות
שנות ניסיון: ללא ניסיון

יישוב: כפר סבא
תיאור פעילות הארגון: שרותי לווין
תיאור התפקיד: אחריות על רציפות ואיכות התכנים בערוצים המופקים ע"י חברת YES.
רכישת ידע בעבודה במגוון פלטפורמות- ערוצי ברודקאסט ו-EPG.
ביצוע בקרות יזומות תפעול הערוצים ושרתי השידור, עבודה מול מערכות תפעול ומידע ממוחשבות.
העברת שידורים חיים.
במקרה של תקלה ה דווח לגורם הרלוונטי,( יכול להיות במהלך התפקיד הרבה זמן מת אבל ברגע שיש תקלה צריך להיות ערניים לזהות ולתפעל אותה מהר.)

דרישות סף:
אוריינטציה/יכולת טכנית- חובה
ניסיון בעבודה במשמרות
ניסיון בתהליכי בקרה/מוקד (עדיפות לווידאו)- יתרון
תואר ראשון בתקשורת, קולנוע וטלוויזיה- יתרון
עצמאות ואחריות אישית גבוהה
יכולת עבודה במצבי לחץ תוך ריבוי משימות
יכולת למידה אישית
יכולת ביצוע ריבוי משימות
סקרנות, ראש גדול ואחריות
תשומת לב לפרטים

תנאי עבודה -
שעות עבודה : משרה מלאה במשמרות ( 21 משמרות בחודש)
מש' בוקר- 08:00-16:00
מש' ערב- 16:00-24:00
שישי בוקר אחת לחודש וחצי, מש' שישי ערב+ שבת ערב אחת לחודש
תהליך המיון:. תהליך הקליטה כולל 2 ראיונות ומבדקים ברמה בסיסית (ידע טכני, אישיות ואינטליגנציה), במידת הצורך יכול להתווסף שלב נוסף של ראיון.

הכשרה נדרשת בכניסה לתפקיד: חפיפה עם איש צוות.
דרכי הגעה: תחבורה ציבורית
תנאי העסקה (שכר + תנאים): יתואם מול המעסיק
נגישות המבנה: נגיש "מוכנות לביצוע הנגשה – כל מקרה ייבדק לגופו".

דרישות התפקיד -
סביבת עבודה פיזית: עמדת עבודה משרדית בתוך חדר הבקרה, שולחנות עם מסכי מחשב ומסכי טלוויזיה, לוחות בקרה שונים. יושבים בחדר עם הרבה מסכים וצריכים להשגיח שאין תקלות,

סביבת עבודה חברתית: העבודה היא בסביבת עבודה שקטה ובצוות מצומצם (שניים שלושה במשמרת), העבודה כבקר היא בעיקר אל מול ממשקים פנימיים

דרישות פיזיות: יכולת לעבודה בטלפון ובמחשב, תקשורת פרונטלית, טלפונית ובכתב.


דרישות קוגניטיביות: יכולת ניהול עצמאי, יכולת עבודה על מספר משימות במקביל, מולטי-טאסקינג, אוריינטציה והבנה טכנית, סדר וארגון, התמודדות עם תקלות ופיתרונם.


דרישות חברתיות/ תקשורתיות:

דרישות רגשיות: יכולת עבודה במקביל על מספר משימות בתנאי לחץ ועומס משימות.

הערות מיוחדות/מוכנות להתאמות: *המעסיק נכון לעשות התאמות*


המשרה פונה לגברים ולנשים כאחד

לדף המשרה >
סדרנ/ית סחורה מחלקת ירקות מעסיק המלווה על ידי תעסוקה שווה
חברה: תעסוקה שווה - אזור מרכז ישוב: פתח תקווה פרסום: 26/09/21 היקף: משרה מלאה, משמרות קוד משרה: M-8530

תפקיד: סדרן/ית
תחום עיסוק: כללי
שנות ניסיון: ללא ניסיון


יישוב: פתח תקווה
תיאור פעילות הארגון: רשת סופרים
תיאור התפקיד: להוציא סחורה מהמחסן, סידור סחורה במדפים ,מיון סחורה (להוציא ישן להוסיף חדש )
דרישות סף:
סדר וארגון
נכונות לעבודה פיזית – עד 15 ק"ג
תנאי עבודה -
שעות עבודה : א-ה 8:00-16:00 ו' 7:00-15:00
תהליך המיון: ראיון עם מנהל
הכשרה נדרשת בכניסה לתפקיד: הכשרה עם עובד ותיק.
דרכי הגעה: תחבורה ציבורית או הגעה עצמית.
תנאי העסקה (שכר + תנאים): יתואם מול המעסיק.
נגישות המבנה: נגיש.
סביבת עבודה פיזית: סופר גדול
סביבת עבודה חברתית צוות, לקוחות
דרישות התפקיד -
דרישות פיזיות: הרמת משקלים עד15 ק"ג, שימוש בעגלות סחורה מלאות, סידור הסחורה, כיפוף וכריעה,.
דרישות קוגניטיביות: הבנת הוראות, הבנת הוראות בטיחות,
דרישות חברתיות/ תקשורתיות: תקשורת מול לקוחות, שירותיות ללקוחות, מול צוות ומנהל.
דרישות רגשיות:

הערות מיוחדות/מוכנות להתאמות: גמישות/ אי גמישות בשעות עבודה, בתפקיד עצמו
-


המשרה פונה לגברים ולנשים כאחד

לדף המשרה >
נציג שירות עוזר אדמינסטרטיבי מעסיק המלווה על ידי תעסוקה שווה
חברה: תעסוקה שווה - אזור מרכז ישוב: רחובות, נס ציונה פרסום: 26/09/21 היקף: משרה מלאה קוד משרה: M-8524

תפקיד: מנהל/ת משרד, עובד/ת משרד- כללי, פקיד/ה, נציג/ת שירות לקוחות
תחום עיסוק: אדמיניסטרציה, תמיכה ושירות לקוחות
שנות ניסיון: ללא ניסיון


יישוב: רחובות
תיאור פעילות הארגון: משרד עו"ד .
תיאור התפקיד:
מענה ללקוחות (שיחות נכנסות) בטלפון, ווטסאפ, פייסבוק, מייל .
הסבר על המענים השונים של המשרד והצעות מחיר.
סיוע במשימות אדמינסטרטיביות לעו"ד .
דרישות סף:
• ידע בישומי מחשב
• ניסיון בשירות לקוחות – יתרון
• יכולת תקשורת טובה
• יכולת למידה
• שירותיות, סבלנות
• יכולת עבודה עצמאית
• ראש גדול
תנאי עבודה -
שעות עבודה : משרה מלאה 9:00- 18:00 א-ה
תהליך המיון: ראיון טלפוני ופרונטאלי
הכשרה נדרשת בכניסה לתפקיד: חפיפה עם עובדת ותיקה
דרכי הגעה: תחבורה ציבורית במרכז העיר
תנאי העסקה (שכר + תנאים):
נגישות המבנה:
דרישות התפקיד -
סביבת עבודה פיזית: כרגע שני חדרים עוד חודשיים
עוברים למשרדים חדשים – כל עובד יהיה בחדר נפרד
סביבת עבודה חברתית: צוות, לקוחות , עו"ד
דרישות פיזיות: עבודה בישיבה מול מחשב, ובשימוש בטלפון
• ישיבה ממושכת
• מיומנות אצבעות- מוטוריקה עדינה
דרישות קוגניטיביות:
• יכולת הפניית קשב / חלוקת קשב
• הפעלת שיקול דעת
• עבודה ברצף של שלבים
• מוליטיטאסקינג (ביצוע מספר משימות במקביל)
• יכולת פתרון בעיות
• קריאה
• כתיבה
• הבנת הוראות בע"פ
• הבנת הוראות כתובות
• יכולת למידהדרישות חברתיות/ תקשורתיות: עבודה מול ען"ד , שירותיות, תקשורת טובה עם לקוחות, כושר ביטוי טוב בע"פ.
דרישות רגשיות: התמדה, יכולת לעבודה עצמאית, מוטיבציה לעבודה, סובלנות, יכולת ניהול עצמית,

הערות מיוחדות/מוכנות להתאמות: ישנה נכונות רבה לגמישות מצד המעסיק, והמעסיק נכון לעשות התאמות.

המשרה פונה לגברים ולנשים כאחד

לדף המשרה >
נציגי מוקד ביטוחי רכב מעסיק המלווה על ידי תעסוקה שווה
חברה: תעסוקה שווה - אזור מרכז ישוב: פתח תקווה פרסום: 01/09/21 היקף: משרה מלאה קוד משרה: M-8493

תפקיד: נציג/ת שירות טלפוני / מוקדן/ית
תחום עיסוק: תמיכה ושירות לקוחות
שנות ניסיון: ללא ניסיון


יישוב: פתח תקווה
תיאור פעילות הארגון : מוקד טלפוני
תיאור התפקיד:
המוקד נותן מענה לסוכנים ומבוטחים בעולמות הביטוח האלמנטרי – רכב, דירה
המענה ניתן באמצעות מענה טלפוני ובמייל. עבודה על 5 מערכות ממוחשבות

דרישות סף:
אנגלית ברמה בסיסית - לקיחת מייל בסיום כל שיחה עם מבוטח/ת
יתרון- ניסיון קודם מתחום הביטוח האלמנטרי\תביעות
התמצאות טובה בסביבת עבודה ממוחשבת
תודעת שירות, יכולת התמודדות עם התנגדויות
עקומת למידה טובה
יכולת עבודה בריבוי משימות
ניסיון תעסוקתי ברמה טובה
שעות עבודה :
המוקד פעיל בשעות הבוקר 8:00-16:30
א'-ה' ללא שישי
יש גמישות במשמרות למועמד עם מוגבלות !
תהליך המיון: ראיון טלפוני + ראיון פרונטלי
הכשרה נדרשת בכניסה לתפקיד: חפיפה פרטנית
דרכי הגעה:
תנאי העסקה (שכר + תנאים): יתואם מול המעסיק .
נגישות המבנה: נגיש , מעליות ושירותי נכים.
דרישות התפקיד -
סביבת עבודה פיזית: סביבת עבודה של מוקד טלפוני ,אולם רועש.

סביבת עבודה חברתית: עמיתים , ממונים , לקוחות . אינטראקציה גבוהה עם לקוחות.
דרישות פיזיות: יכולת לישיבה ממושכת.

דרישות קוגניטיביות: יכולת ניהול זמן ,יכולת למידה , יצירתיות, פתרון בעיות , התנסחות גבוהה בע"פ , כושר ניהול וארגון
דרישות חברתיות/ תקשורתיות:
יחסי אנוש טובים , תודעת שירות גבוהה.
דרישות רגשיות: אדיבות, סבלנות , יכולת עבודה תחת לחץ.
הערות מיוחדות/מוכנות להתאמות:
מוכנות לגמישות במשמרות.המשרה פונה לגברים ולנשים כאחד

לדף המשרה >