דלג אל שאלות ותשובות למעסיקים
השאלות המתאימות לחיפוש שלך פתיחה של כל השאלות והתשובות

מרכזי התמיכה למעסיקים מומחים בהתאמות של עמדות עבודה לכל עובד על מנת לאפשר את איכות העבודה המצופה ממנו על ידי המעסיק. מעסיקים זכאים לבקש את השתתפות משרד הכלכלה בתשומות הנדרשות ממעסיק שקולט עובד עם מוגבלות – בין אם ההתאמות הן פיזיות (כלומר, הנגשת המקום או ציוד) או ארגוניות (חניכה, הקצאת זמן למידה, וכד'). תפקיד המרכזים לתווך בין הרשויות למעסיקים על מנת לאפשר את ההתאמות להן זקוק העובד.

לא. לפי התקנות, המעסיק צריך לשאת בנטל מימון ההתאמה, בהתאם לגודל העסק. אם עלות ההתאמה נמוכה מהסכום המירבי שמגיע למעסיק, השתתפות המדינה תינתן בניכוי הנשיאה בנטל. אך אם עלות ההתאמה גבוהה מהסכום המירבי שמגיע למעסיק, הוא יקבל את הסכום המירבי שמגיע לו, שכן הוא כבר נשא בנטל בדרך של מימון ייתרת העלות של ההתאמה.

 

לדוגמא, מעסיק שזכאי לסכום מירבי של 19,000 ₪ מבקש לרכוש התאמה עבור עובדו שעלותה 14,000 ₪, יקבל השתתפות מהמדינה על סך 13,000 ₪ (לאחר נשיאה בנטל של 1,000 ₪). אך אם אותו מעסיק נדרש לרכוש התאמה שעלותה 22,000 ₪, הוא יקבל את מלוא הסכום, 19,000 ₪, השתתפות מהמדינה שכן הוא נשא בנטל של 3,000 ₪.

 

השתתפות המדינה במימון התאמות שמטבען הן מתמשכות לאורך זמן ואינן הוצאה חד פעמית ניתנת, בהתאם לאמור בתקנות, למשך שנה אחת, ועד לסכום המירבי שיכול המעסיק לקבל. הזכאות של המעסיק למימון חוזר של אותה התאמה מתחדשת אחת לחמש שנים.

 

לדוגמה, אם עובד עם מוגבלות נדרש להדרכה וליווי צמוד של עמית לעבודה לאורך זמן, חישוב עלות ההתאמה (הליווי המתמשך) תעשה לפי שכרו של העובד המלווה במשך שנה אחת ועד לגובה המקסימלי לו זכאי המעסיק. המעסיק יוכל להגיש בקשה למימון של אותה ההתאמה לאחר 5 שנים.

 

כן. אם התאמה שנרכשה בסיוע המדינה באמצעות התקנות אינה עונה עוד על צרכי עבודתו של העובד, היא אינה משמשת עוד כראוי את העובד ואינה ניתנת לתיקון בהשקעה סבירה, ניתן להגיש בקשה להשתתפות במימון התאמה שהיא שדרוג של התאמה זו. עם זאת, חובתו של המעסיק לשמור על ההתאמה ולהחזיקה במצב טוב וראוי לשימוש העובד.

חזרה לשאלות הנפוצות ביותר